X
تاریخ انتشار: یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

  برگزاری جلسه شورای انتشارات دانشگاه روز سه شنبه مورخ 98/02/21

امتیاز: Article Rating
  1. جلسه شورای انتشارات دانشگاه روز سه شنبه مورخ 21/02/98 راس ساعت 12 در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید، در این جلسه ضمن بررسی کتب، اعضا شورای انتشارات دانشگاه درخواست بررسی  مبلغ حق التشویقی را عنوان کردند که مقرر گردید در شورای آتی پژوهش دانشگاه بررسی شود.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز