شماره: 34427
1400/03/29
برگزاری سی و هفتمین جلسه شورای انتشارات دانشگاه

جلسه شورای انتشارات یکشنبه 10 مرداد ماه راس ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی کتاب های ارسال شده به شورا، مواردی نیز در خصوص داوری کتب و شرایط چاپ نیز مطرح گردید.

حق انتشار محفوظ است ©