X
برگزاری جلسه کمیته مجله روز سه شنبه مورخ 98/02/24
جلسه کمیته مجله روز سه شنبه مورخ 24/02/98راس ساعت 12.00 در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید. در این جلسه مقالات با حضور اعضا محترم کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفتند
برگزاری جلسه شورای انتشارات دانشگاه روز سه شنبه مورخ 98/02/21
جلسه شورای انتشارات دانشگاه روز سه شنبه مورخ 21/02/98 راس ساعت 12 در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید، در این جلسه ضمن بررسی کتب، اعضا شورای انتشارات دانشگاه درخواست بررسی  مبلغ حق التشویقی را عنوان کردند که مقرر گردید در شورای آتی پژوهش دانشگاه بررسی شود.
برگزاری جلسه کمیته مجله روز سه شنبه مورخ 98/01/27
جلسه کمیته مجله  روز سه شنبه   مورخ 27/01/98  راس ساعت 12.00 در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید. در این جلسه مقالات با حضور اعضا محترم کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
برگزاری جلسه کمیته مجله روز سه شنبه مورخ 97/12/21
جلسه کمیته مجله  روز سه شنبه   مورخ 21/12/97  راس ساعت 11.30 در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید. در این جلسه مقالات با حضور اعضا محترم کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
برگزاری جلسه کمیته مجله روز یکشنبه مورخ 97/12/5
جلسه کمیته مجله  روز یکشنبه   مورخ 5/12/97  راس ساعت 12.30 در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید. در این جلسه مقالات با حضور اعضا محترم کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
برگزاری جلسه کمیته مجله روز چهارشنبه مورخ 97/10/26
جلسه کمیته مجله روز چهارشنبه  مورخ 26/10/97 راس ساعت 11.30 در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید. در این جلسه مقالات با حضور اعضا محترم کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
برگزاری جلسه کمیته مجله روز چهارشنبه مورخ 5/10/97
جلسه کمیته مجله  روز چهارشنبه   مورخ 5/10/97  راس ساعت 11.30 در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید. در این جلسه مقالات با حضور اعضا محترم کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
برگزاری جلسه شورای انتشارات دانشگاه روز شنبه مورخ 97/11/27
جلسه شورای انتشارات دانشگاه روز شنبه مورخ 27/11/97 راس ساعت 12 در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید.
برگزاری شورای انتشارات
شورای انتشارات دانشگاه روز یکشنبه مورخ 97/08/06 راس ساعت 11/30 در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید.
جلسه کمیته مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی
جلسه کمیته مجله  علمی  دانشگاه روز یک شنبه 97/07/22 راس ساعت 12 ظهر در محل سالن مرکز آسیب های اجتماعی(معاونت تحقیقات و فناوری) برگزار شد، در این جلسه مقالات با حضور اعضا محترم کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

 

  • آدرس : ایلام، بانگجناب، بلوار پژوهش، پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، معاونت تحقیقات و فناوری
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432227147
  • فکس:08432235721
  • Email: pub@medilam.ac.ir
آخرین بروز رسانی: دیماه 97