X
برگزاری سی و هفتمین جلسه شورای انتشارات دانشگاه
جلسه شورای انتشارات یکشنبه 10 مرداد ماه راس ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی کتاب های ارسال شده به شورا، مواردی نیز در خصوص داوری کتب و شرایط چاپ نیز مطرح گردید.
برگزاری سی و ششمین جلسه شورای انتشارات دانشگاه
سی و ششمین جلسه شورای انتشارات دانشگاه روز سه شنبه مورخ 00/02/21 راس ساعت ده صبح در محل دفتر مدیریت پژوهش با حضور اعضا و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.
برگزاری جلسه فروردین ماه کمیته علمی مجله علمی پژوهشی
جلسه کمیته علمی مجله علمی پژوهشی روز یکشنبه 00/01/29 در فضای مجازی با حضور اعضا برگزار گردید.
برگزاری سی و پنجمین جلسه شورای انتشارات دانشگاه
جلسه شورای انتشارات دانشگاه روز چهار شنبه مورخ 99/11/28 راس ساعت 10.30 صبح در محل دفتر مدیریت پژوهش با حضور اعضا برگزار گردید.
برگزاری جلسه 34 شورای انتشارات دانشگاه
جلسه شورای انتشارات دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 99/07/16 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی کتب، فرمی نیز جهت یکسان سازی درخواست بررسی کتب طراحی شد که پس از تایید به دانشکده ها ارجاع خواهد شد.
برگزاری 33 جلسه شورای انتشارات دانشگاه
جلسه شورای انتشارات دانشگاه روز چهار شنبه مورخ 99.04.04 راس ساعت 10.30 صبح در محل دفتر مدیریت پژوهش با حضور اعضا برگزار گردید.
برگزاری 32 جلسه شورای انتشارات دانشگاه
جلسه شورای انتشارات دانشگاه روز سه شنبه مورخ 99/02/23 راس ساعت 11.45 در محل دفتر مدیریت پژوهش با حضور اعضا و با رعایت فاصله اجتماعی برگزار گردید، در این جلسه به بررسی کتب ارسالی به شورا پرداخته شد.
برگزاری جلسه کمیته مجله بهمن ماه 98
جلسه کمیته مجله روز سه شنبه مورخ 98.11.29 راس ساعت 12 در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید.
جلسه کمیته علمی مجله علمی پژوهشی
جلسه کمیته مجله روز سه شنبه 98/10/25 در دفتر پژوهش برگزار گردید.
جلسه کمیته علمی مجله
جلسه علمی کمیته مجله فارسی روز سه شنبه 98/10/03 در محل دفتر مدیریت پژوهش با حضور اعضا برگزار گردید.

  • آدرس : ایلام، بانگجناب، بلوار پژوهش، پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، معاونت تحقیقات و فناوری
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432227147
  • فکس:08432235721
  • Email: pub@medilam.ac.ir
آخرین بروز رسانی: دیماه 97